Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 3
Hello
Гаралт
2
He
llo
Оролт
10 9 5
Codeforces
Гаралт
2
Codef
orces
Оролт
6 4 5
Privet
Гаралт
-1
Оролт
8 1 1
abacabac
Гаралт
8
a
b
a
c
a
b
a
c