Жишээ тэстүүд

Оролт
5 10
Гаралт
2
Оролт
2015 2015
Гаралт
1
Оролт
100 105
Гаралт
0
Оролт
72057594000000000 72057595000000000
Гаралт
26

Тэмдэглэл