Жишээ тэстүүд

Оролт
7 4 3
abacaba
1 3 5 b
2 abc
1 4 4 c
2 cba
Гаралт
6
5

Тэмдэглэл