Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1 2 1
1 4 1 2
0 3 2 3
Гаралт
8
Оролт
4
-2 -1 2 -1
2 1 -2 1
-1 -2 -1 2
1 2 1 -2
Гаралт
16

Тэмдэглэл