Жишээ тэстүүд

Оролт
2
Гаралт
++**
+*+*
++++
+**+

Тэмдэглэл