Жишээ тэстүүд

Оролт
1010100
0100101
Гаралт
1110001
Оролт
000
111
Гаралт
111
Оролт
1110
1010
Гаралт
0100
Оролт
01110
01100
Гаралт
00010