Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 6
Гаралт
2
Оролт
7
10 11 10 11 10 11 11
Гаралт
0
Оролт
5
1 2 3 4 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл