Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
2 1 3 1
Гаралт
5
Оролт
7 4
4 2 3 1 2 4 3
Гаралт
18

Тэмдэглэл