Жишээ тэстүүд

Оролт
3
5
2
1
3
Гаралт
2
Оролт
3
6
2
3
2
Гаралт
3
Оролт
2
5
5
10
Гаралт
1

Тэмдэглэл