Жишээ тэстүүд

Оролт
01
00111
Гаралт
3
Оролт
0011
0110
Гаралт
2

Тэмдэглэл