Жишээ тэстүүд

Оролт
3 7
2 1
3 8
5 2
Гаралт
11
Оролт
5 10
2 77
3 33
8 21
9 12
10 64
Гаралт
79

Тэмдэглэл