Жишээ тэстүүд

Оролт
7
NNESWW
SWSWSW
Гаралт
YES
Оролт
3
NN
SS
Гаралт
NO

Тэмдэглэл