Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 1
Гаралт
1
Оролт
3
1 2 3
Гаралт
3
Оролт
7
1 4 4 2 3 2 1
Гаралт
2

Тэмдэглэл