Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 9
3 1
6 1
7 4
Гаралт
1
Оролт
7
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл