Жишээ тэстүүд

Оролт
3 4 2 2
UURDRDRL
Гаралт
1 1 0 1 1 1 1 0 6
Оролт
2 2 2 2
ULD
Гаралт
1 1 1 1

Тэмдэглэл