Жишээ тэстүүд

Оролт
3
100 50 50
0 100 80
0 0 100
Гаралт
1.750000000000000
Оролт
2
100 30
40 100
Гаралт
3.333333333333333

Тэмдэглэл