Жишээ тэстүүд

Оролт
3 20 20
6 2
1 3
2 6
Гаралт
5.000000000000000
Оролт
4 1 1
2 3
3 2
2 3
3 2
Гаралт
0.400000000000000

Тэмдэглэл