Жишээ тэстүүд

Оролт
5
4 1 2 5 3
Гаралт
2
Оролт
4
4 1 3 2
Гаралт
2

Тэмдэглэл