Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
2 5
Гаралт
7
Оролт
4 3
2 3 5 9
Гаралт
9
Оролт
3 2
3 5 7
Гаралт
8

Тэмдэглэл