Жишээ тэстүүд

Оролт
20 40 60 80 100
0 1 2 3 4
1 0
Гаралт
4900
Оролт
119 119 119 119 119
0 0 0 0 0
10 0
Гаралт
4930

Тэмдэглэл