Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1
3 4
Гаралт
Kevin
Оролт
1 2
3
Гаралт
Nicky

Тэмдэглэл