Жишээ тэстүүд

Оролт
8
10000011
Гаралт
5
Оролт
2
01
Гаралт
2

Тэмдэглэл