Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 3 2
Гаралт
4
Оролт
11
5 4 5 5 6 7 8 8 8 7 6
Гаралт
5

Тэмдэглэл