Жишээ тэстүүд

Оролт
10
1 2 7 20 20 30 40 50 50 50
cacabbcddd
1 2
6 8
7 2
6 2
5 4
5 9
3 10
2 5
2 3
Гаралт
51
3
Оролт
6
0 2 4 1 1 1
raaaba
1 2
2 3
2 4
2 5
3 6
Гаралт
6
2

Тэмдэглэл