Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2
1 3
3 4
Гаралт
2
Оролт
4 6
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
Гаралт
-1
Оролт
5 5
4 2
3 5
4 5
5 1
1 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл