Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3 5
1 2
2 2
3 2
4 1
4 3
Гаралт
3
1 2 3 1 2