Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 4
6 0 4
Гаралт
7.25298806364175601379
Оролт
0 0 5
11 0 5
Гаралт
0.00000000000000000000