Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
1 3 5 7 9
6 4 2 8
Гаралт
3 2 1 4
Оролт
5 5
1 2 1 2 5
3 1 4 1 5
Гаралт
4 2 4 2 5