Жишээ тэстүүд

Оролт
aba,123;1a;0
Гаралт
"123,0"
"aba,1a"
Оролт
1;;01,a0,
Гаралт
"1"
",01,a0,"
Оролт
1
Гаралт
"1"
-
Оролт
a
Гаралт
-
"a"

Тэмдэглэл