Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1

.

1 1
Гаралт
1
Оролт
2 1 1

.

#

1 1
Гаралт
1
Оролт
2 2 2

.#
##

..
..

1 1
Гаралт
5
Оролт
3 2 2

#.
##

#.
.#

..
..

1 2
Гаралт
7
Оролт
3 3 3

.#.
###
##.

.##
###
##.

...
...
...

1 1
Гаралт
13