Жишээ тэстүүд

Оролт
4 0 0
Гаралт
16
Оролт
4 0 1
3 4 2
Гаралт
1
Оролт
3 1 0
1 2
Гаралт
2
Оролт
3 0 2
2 3 2
2 3 1
Гаралт
0
Оролт
4 1 2
1 2
2 2 2
3 4 2
Гаралт
1

Тэмдэглэл