Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 2 3
Гаралт
3
Оролт
4
2 1 3 2
Гаралт
2

Тэмдэглэл