Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
3 2 1
1 2 3
Гаралт
Possible
3 2 1 
Оролт
3 3
1 1 1
1 1 1
Гаралт
Ambiguity
Оролт
3 3
1 2 1
3 3 3
Гаралт
Impossible

Тэмдэглэл