Жишээ тэстүүд

Оролт
10 20 30
Гаралт
60
Оролт
1 1 5
Гаралт
4

Тэмдэглэл