Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 2 1
2 2 3
2 2 2
2 2 4
Гаралт
5
5
4
0

Тэмдэглэл