Жишээ тэстүүд

Оролт
5 6 3
******
*..*.*
******
*....*
******
2 2
2 5
4 3
Гаралт
6
4
10
Оролт
4 4 1
****
*..*
*.**
****
3 2
Гаралт
8