Жишээ тэстүүд

Оролт
4
-1 0
0 -1
1 0
1 1
Гаралт
3 4
Оролт
6
-1 0
0 -1
1 0
1 1
-4 -5
-4 -6
Гаралт
6 5