Жишээ тэстүүд

Оролт
abacaba
2
3 6 1
1 4 2
Гаралт
baabcaa

Тэмдэглэл