Жишээ тэстүүд

Оролт
2
7 11
4 7
Гаралт
1
Оролт
5
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
Гаралт
3
Оролт
6
4 8
1 5
4 7
2 5
1 3
6 8
Гаралт
2