Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 10
Гаралт
10
Оролт
2 -4 4
Гаралт
5