Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 0.500000
1 2
Гаралт
3.250000000
Оролт
4 3 0.4
4 3 1 2
Гаралт
6.631200000

Тэмдэглэл