Жишээ тэстүүд

Оролт
5
2 0
0 0
1 0
1 1
0 1
0 -1 -2 1 0
Гаралт
YES
0 0
1 0
2 0
0 1
1 1
Оролт
3
1 0
0 0
2 0
0 1 2
Гаралт
NO

Тэмдэглэл