Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 4 5
Гаралт
5
Оролт
4
1 2 2 1
Гаралт
3

Тэмдэглэл