Жишээ тэстүүд

Оролт
2
0 0
1 1
Гаралт
1
Оролт
1
1 1
Гаралт
-1

Тэмдэглэл