Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
0 0 0 1
1 0 1 1
Гаралт
3
Оролт
1 3
1 1 0 1 0 0
Гаралт
2

Тэмдэглэл