Жишээ тэстүүд

Оролт
6
0 1 3 7 15 31
Гаралт
7
Оролт
2
73 37
Гаралт
36

Тэмдэглэл