Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 10 4
10 0 4
20 10 4
Гаралт
t 
abs((t-10))

Тэмдэглэл