Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2
1 2
1 0
0 1
0 2
Гаралт
NO
Оролт
2
1 3
1 0
-1 3
Гаралт
YES
Оролт
2
1 3
1 0
0 2
Гаралт
YES
Оролт
2
1 3
1 0
0 3
Гаралт
NO

Тэмдэглэл