Жишээ тэстүүд

Оролт
7 2
1 2
1 3
1 4
3 5
3 6
3 7
2 7
Гаралт
2
3
Оролт
6 4
1 2
2 3
2 4
4 5
4 6
2 4 5 6
Гаралт
2
4

Тэмдэглэл