Жишээ тэстүүд

Оролт
10 3 2
Гаралт
3/10
Оролт
7 1 2
Гаралт
3/7

Тэмдэглэл